วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การสืบต่อพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์


การสืบต่อพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์

ท่านพระสารีบุตร แสดงธรรมแก่เหล่าพระภิกษุเรื่อง ภิกษุไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย  ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร  ไม่ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เนือง ๆ ย่อมไม่สามารถสืบต่อพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ บริบูรณ์ตลอดชีวิตได้

ภิกษุผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย  รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เนือง ๆ ย่อมสามารถสืบต่อพรหมจรรย์ ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดชีวิตได้

การบริโภคอาหารพิจารณาให้แยบคาย ของภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ใช่ เพื่อเล่น  ไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับ   ไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่เพื่อดำรงตนอยู่ได้แห่งกายนี้  เพื่อให้กายนี้เป็นไปได้  เพื่อกำจัดความเบียดเบียน เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์  ด้วยคิดเห็นว่า เราจักกำจัดเวทนาเก่า และจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้น  ความดำเนินไปแห่งกายความไม่มีโทษ และการอยู่อย่างผาสุกจักมีแก่เรา

การประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เนือง ๆ ของภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพื่อชำระจิตให้บริสุทธิ์ จากธรรมทั้งหลายที่เป็นเหตุขัดขวาง ด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอดวัน  ตลอดปฐมยามแห่งราตรีนอนดุจราชสีห์ โดยข้างเบื้องขวาซ้อนเท้าเลื่อมเท้า มีสติสัมปชัญญะ หมายใจลุกขึ้นตลอดมัชฌิมยามแห่งราตรี ลุกขึ้นชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมทั้งหลาย ที่เป็นเหตุขัดขวางด้วยการจงกรม  ด้วยการนั่งตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรี
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น